മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകളുടെ ഔട്ട് ലെറ്റ് അങ്കമാലി യിലും 🔥📞 🔥📞9567976438📞8089882738 -incinerator* മാലിന്യ സംസ്കരണം ഒരു പ്രശ്നമല്ല പ്രശ്നമല്ല! ** ഇന്ധനം ആവശ്യമില്ലാത്ത മാലിന്യസംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾ പ്ലാന്റുകൾ (garbage plant and biogas കേരളത്തിൽ നിർമിച്ചു നൽകുന്നു നൽകുന്നു നൽകുന്നു നൽകുന്നു നൽകുന്നു പുകശല്യമോ ഇല്ലാതെ മാലിന്യങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടി. ഗ്യാരണ്ടി !! Whatsapp ൽ ഇവിടെ ചെയ്യൂ ചെയ്യൂ ചെയ്യൂ ചെയ്യൂ ചെയ്യൂ ചെയ്യൂme/918982738 Wa.me/917306808151 * * * * * * * * * : 📍Bank Junction, Angamaly*, *Ernakulam * 🌐*_www.mechonengineering.com_* *Free shipping across Kerala‼️*

Categories:

Recent Posts

Ecwid by Lightspeed